zobacz też: FestiwalNauki2004

http://www.festiwal.torun.pl/

propozycja:

Czy Wszech¶wiat jest skończony?

czwartek 21 kwietnia

Rodzaj imprezy (*):
  • wykład z pokazem
  • dyskusja
  • pokaz
  • filmowy
  • wykład
  • przedstawienie teatralne
  • impreza dla dzieci
  • pokaz wycieczka, zwiedzanie
  • inne
  • warsztaty konkurs

Czy Wszech¶wiat, jaki możemy obserwować przez teleskopy, jest skończony? Jaki jest jego kształt? Czy naukowcy mog± odpowiedzieć na te pytania? Na spotkaniu w prosty sposób zostan± wyja¶nione podstawy modelu Wielkiego Wybuchu. Krótki opis problematyki tematu znajduje się na stronach Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksztalt_Wszechswiata

This topic: Cosmo > WebPreferences > WebHome > FestiwalNauki2005
Topic revision: revision 3
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback