You are here: Foswiki>Cosmo Web>FestiwalNauki2005 (revision 2)EditAttach


zobacz też: FestiwalNauki2004

http://www.festiwal.torun.pl/

propozycja:

Czy Wszech¶wiat jest skończony?

czwartek 21 kwietnia

Rodzaj imprezy (*):
  • wykład z pokazem
  • dyskusja
  • pokaz
  • filmowy
  • wykład
  • przedstawienie teatralne
  • impreza dla dzieci
  • pokaz wycieczka, zwiedzanie
  • inne
  • warsztaty konkurs

Czy Wszech¶wiat, jaki możemy obserwować przez teleskopy, jest skończony? Czy naukowcy mog± odpowiedzieć na to pytanie? Jaki jest kształt Wszech¶wiata? Na spotkaniu w prosty sposób zostan± wyja¶nione podstawy modelu Wielkiego Wybuchu. Krótki opis problematyki tematu znajduje się na stronach Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksztalt_Wszechswiata
Edit | Attach | Print version | History: r5 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r2 - 01 Dec 2004, MagdalenaCechowska
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback