You are here: Foswiki>Cosmo Web>CosmoProjects>GalaxyAGNFormation (revision 5)EditAttach


Waldek was interested in this subject during the 2002/2003 academic year. Any students interested in this theme, please edit this page a translate this to a page FormacjiGalAGN w po polsku.

Tło:

 • FLRW model

 • zjednoczony AGN model

galaktyka (formowanie modelu)

 • mała gęstość perturbacji o 10^{-5} w z=1100 rosnącym w czasie
przez grawitacyjne rozpadanie się i formowanie ciemnej materii,(baryonic + non-baryonic) aureoli, które łączą się i stają się większe.

 • chłodne gazy i formy gwiazd w aureolach, otoczkach
  • AstroPh:0103156, AstroPh:0007281 półanalityczna galaktyka, formowanie się modeli, wzorów
   • - Baugh et al.
  • AstroPh:0105152 hybrid gal formation models - complications - Roukema et al.
   • - ArFus model (GPL) może być ściągnięty i zmieniony, zmodyfikowany etc
   • GALICS models (Paris)
  • AstroPh:0010587 Virgo Consortium hydro simulations

DM

gaz

SMBH/AGN zadawane, formułowane pytania:

 • Czy jakiekolwiek SMBHs zaczęły się tworzyć przed DM formowaniem otoczek, aureoli, pierścieni?
 • Czy SMBHs kształtowały się po początkowym upadku otoczek, aureoli, lub tylko kiedy aureole i/lub galaktyki łączyły się, scalały?
  • AstroPh:0212400 podczas początkowego upadku otoczek/galaktyk - Bromm, Loeb
 • Czy SMBHs rozpalały się, rozjaśniały jako AGNs podczas głównego wcielania się galaktyk (łączenie się pomiędzy dwie galaktyki o podobnych masach) lub również mniejszych
skumulowane (galaktyki o różnych masach, w stosunku 10:1)?

intuition/education - nice g formation movies

Edit | Attach | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r5 - 02 Feb 2007, AniaKozlowska
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback