You are here: Foswiki>Cosmo Web>CosmoTeaching20032004>MathMethods (revision 4)EditAttach


Mathematical Methods in Astronomy

Proszę zobacz ZWiki:MathMethods dla wykładów semestr wiosnego 2003.

W semestrze wiosnego 2004 może być:

studenci z II roku wiosna 2004

Już możesz zrobić dla siebie nick/hasło: TWikiRegistration i wtedy pisać komentarzy tutaj.

lista mejla

Możesz zapisuj się i mówić bezpośrednie z studentami z ostatniego roku, i między studentami z nowego II roku. Zapisana na liscie jest woluntarna - też możesz czytać archiwy:
Edit | Attach | Print version | History: r44 | r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r4 - 28 Jan 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback