Backlinks to AndrzejCzarny in Main Web (Search all webs)

Results from Main web retrieved at 14:06 (Local)

PredkoscNadswietlna
Prędkość nadświetla Jest to efekt wynikający z ruchu źródła i obserwatora efekt czysto geometryczny. Zakładamy ruch źródła pod kątem %$\alpha$% w stosunku do linii ...
PromieniowanieReliktowe
Main.AndrzejCzarny 06 Jun 2005
RownanieFriedmana
Numeryczne rozwiazanie rownania Friedmana Java Applet Opis próba numerycznego rozwiązania (Metoda Rungego Kutty 2) równania Friedmana (dominacja pylu %$\rho=\rho ...
SredniaGestosc
Średnia gęstość Poniższa metoda zakłada, że gęstość Wszechświata można ocenić na podstawie jasności materii jaka się w nim znajduje. Zadaniem będzie ustalenie średniego ...
TWikiUsers
List of Foswiki users Please take the time and add yourself to the list. To do that fill out the form in .TWikiRegistration. This will create an account for you which ...
TestyJednorodno
Testy Jednorodności Zliczenia radioźródeł Celem badania jednorodności jest stwierdzenie czy rozmieszczenie obiektów we Wszechświecie jest mniej więcej równomierne ...
WebStatistics
Statistics for Main Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic save and uploads: ...
Number of topics: 7
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback