You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>AndrzejCzarny>PredkoscNadswietlna (revision 2)EditAttach

Prędkość nadświetla

Program

Start

Ekran

Kody źródłowe

Nazwa klasy Opis
1 Vectors klasa z operacjami na wektorach
2 Main klasa główna


Chyba to chodzi o http://en.wikipedia.org/wiki/Superluminal_motion ale byłoby dobrze mieć trochę tłumaczenie co jest co - jest wykres ale bez tłumaczenia -- BoudRoukema - 13 Jun 2005
Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r2 - 13 Jun 2005, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback