Andrew Liddle i kosmologia

Książka w po polsku

Wprowadzenie do kosmologii współczesnej

Krótka i dobra dla rozpoczynać, ale jak większość książki, bez temat geometrii globalnej.

  • może zamawiać przez księgarnia, np w ul. Chełmińska, potrzeba mniej niż tygodniu

W biblioteki

U wydawnictwie

co robi Andrzej

inne książki

This topic: Cosmo > AndrewLiddle
Topic revision: revision 1
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback