<< WebHome


National level laws in PL

Ustawa 2.0

Ustawa 2.0 2018-04-05

March 2018 draft

Ustawa 2016 on higher education in Poland

  • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001842 - Dz.U. 2016 poz. 1842 Dziennik Ustaw2016poz. 1842 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
    • Choose the "ujednolicony" version - this means "original with all patches applied".

-- BoudRoukema - 07 May 2018
Topic revision: r3 - 26 May 2018, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback