You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>AgnieszkaB (revision 3)EditAttach

Moja propozycja zaliczenia c:
  • SuperWzor
    • plik.in: plik wejsc
    • funkcjonuje z ./a.out < plik.in - generuje rysunek.dat
  • WidmoMocy
    • brakuje przyklad program plik_z_danymi.dat (mozesz dodawac z ,,attach" na dolu)

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
plik.inin plik.in manage 0.1 K 09 Mar 2005 - 17:55 BoudRoukema plik wejsc
Edit | Attach | Print version | History: r6 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r3 - 09 Mar 2005, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback