• Name: michal luigi
  • Institute: WFAiIS (poza astronomii)
  • Comment: stary praktyk

Artykuł dla "wolnego punktu".

Przetłumaczyłem informacje o Ark Linux, jednej z dystrybucji Linux, z anglojęzycznej wersji wiki. Oto link http://pl.wikipedia.org/wiki/Ark_Linux

Uzupełniłem historię jednej z głównych dystrybucji Linux, Red Hat Linux. Oto link http://pl.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Linux

Poprawiłem informacje o licencji Ark Linux
Topic revision: r7 - 08 Feb 2010, MichalLuigi
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback