You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>AndrzejCzarny>SredniaGestosc (revision 1)EditAttach

Średnia gęstość

Opisana tutaj metoda zakłada, że gęstości Wszechświata można oceniać na podstawie jasności materii jaka się w nim znajduje. Zadaniem będzie ustalenie średniego stsunku masy do jasności. Wykożystamy do tego celu funkcję świecenia galaktyk n(L). Określa ona liczbę galaktyk o jasności z przedziału od L do L+dL w jednostce objetości [1]. Najdogodniejszą formułę podał Schechter: %MATHMODE{n(L)=\frac{n_*}{L_*}[\frac{L}{L_*}]^{-\alpha}e^{-\frac{L}{L_*}}}% Wykładnik \alpha został dobrany na podstawie badań słabych galaktyk na wartość 5/4. Zakłada ona, że bardzo słabe galaktyki mają nieskończoną gęstość, ale gęstość źródeł światła pozostaje skończona %MATHMODE{L_V=\int^\infty_0 n(L)LdL \approx 2\cdot 10^8 hL_{\odot} Mpc^{-3}}%

L_V określa jasność wszystkich galaktych w jednostce objętości. To co jest jeszcze potrzebne to średni stosunek masy do jasności <\frac{M}{L} >. Wprowadźmy bezwymiarowy parametr gęstość \Omega_0. %MATHMODE{\Omega_0=\frac{<\frac{M}{L}>L_V}{\rho_c}}% Obserwacje wykazały, że średni stosunek masy do jasności jest tym większy im za galaktykę przyjmuję sie większy obszar wokół centrum. Dla gęstości krytycznej Wszechświata przyjmuje on postać: %MATHMODE{<\frac{M}{L}>_c=1350h M_{\odot}/L_{\odot}}% W naszych rozważaniach przyjemey za typowey stosunek masy do jasności taki jak w parach i grupach galaktyk <{\frac{M}{L}}>\approx 700 M_{\odot}. Spowoduje to, że nasz bezwymiarowy parametr gęstości przyjmię postać \Omga\approx 0.1. Ocena ta jest związana z promieniem ciemnych otoczek wokół galaktyk o ile są one proporcjonanle do obszarów świecących [1]. Rozpatrując ten problem inaczej możemy przyjąć, że <\frac{M}{L}>\sim L^{1/4} przy założeniu, żę mamy pewną liczbe galaktyk eliptycznych f oraz odpowienio galaktyk spiralnych 1-f. Możemy wyznaczyć charakterystyczne masy galaktyk, korzystając z formuły Schechtera oraz ograniczjąc od dołu rozmiary ciemnych otoczek. Założenia te daja oszacowanie na masy galaktyk eliptycznych i spiralnych. Pamiętając że galaktyki eliptyczne stanowią 1/3 wszystkich galaktyk [1] otrzymujemy średnią gęstość wszechświata. W ostateczności otrzymujemy : %MATHMODE{\Omega_0=0.0017R}% gdzie R jest promieniem otoczki ciemnej materii wyrażonym w jednostkach \frac{1}{10}h^{-1}kpc

Literatura

[1] Michał Jaroszyński, "Galaktyki i budowa Wszechśwata", PWN, 1993

Ciekawe Linki

KOSMOLOGIA — wybrane zagadnienia (prof. Jerzy Sikorski)
Error during latex2img:
ERROR: problems during latex
INPUT:
\documentclass[fleqn,12pt]{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[normal]{xcolor}
\setlength{\mathindent}{0cm}
\definecolor{teal}{rgb}{0,0.5,0.5}
\definecolor{navy}{rgb}{0,0,0.5}
\definecolor{aqua}{rgb}{0,1,1}
\definecolor{lime}{rgb}{0,1,0}
\definecolor{maroon}{rgb}{0.5,0,0}
\definecolor{silver}{gray}{0.75}
\usepackage{latexsym}
\begin{document}
\pagestyle{empty}
\pagecolor{white}
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle {\frac{M}{L}}\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle \approx 700 M_{\odot}\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle \Omga\approx 0.1\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle \sim L^{1/4}\end{math}
}
\clearpage
\end{document}
STDERR:
This is pdfTeX, Version 3.14159265-2.6-1.40.19 (TeX Live 2019/dev/Debian) (preloaded format=latex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(/tmp/CPHMeH4bF4/iGMwZ0ajln
LaTeX2e <2018-12-01>
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2018/09/03 v1.4i Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fleqn.clo)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
For additional information on amsmath, use the `?' option.
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xcolor/xcolor.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/color.cfg)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/dvips.def))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/latexsym.sty)
No file iGMwZ0ajln.aux.
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ulasy.fd) [1] [2]
! Undefined control sequence.
l.27 \begin{math}\displaystyle \Omga
                  \approx 0.1\end{math}
[3] [4] (./iGMwZ0ajln.aux) )
(see the transcript file for additional information)
Output written on iGMwZ0ajln.dvi (4 pages, 1324 bytes).
Transcript written on iGMwZ0ajln.log.
Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r1 - 07 Jun 2005, AndrzejCzarny
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback