• Name: Wanda Cacha
 • Email: wandzioh at astri.uni.torun.pl
 • Institute:
 • Institue:
 • Comment:

_ Moje zadania do zrealizowania _
 • 1. Przetłumaczyłam parę artykułów dotyczących powstawania i ewolucji gwiazd z angielskiego na polski:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewolucja_gwiazd
 • 2. Przeczytałam książkę autorstwa AndrewLiddle'a pt.:"Wprowadzenie do kosmologii współczesnej". Poniżej podaję link do strony, gdzie można tą książkę zakupić:
http://www.proszynski.pl/asp/fiszka.asp?ksiazka_id=1687
 • 3. zgodnie z propozycją pana Bouda poszukałam paru wzorów na opisanie równowagi zachodzącej we wnętrzu gwiazdy i oto co udało mi się znaleść:
Pierwszy i chyba najważniejszy wzór opisujący to, co sie dzieje z gazem w przybliżeniu makroskopowym, to wzór gazu idealnego:

pV = nRT, gdzie p - ciśnienie, V - objętość gazu, n - ilość moli w gazie, R - stała gazowa, T - temperatura gazu.

Następny wzór dotyczy równowagi hydrostatycznej:

{dp \over dr} = - {G M(r) \rho \over r^2}, gdzie p - cisnienie, r - promień, G - stała grawitacjii, M - masa gwiazdy (zależy od odległości od środka gwiazdy), \rho - gęstość.

Ostatni wzór jaki udało mi się znaleść dotyczył równowagi termicznej i ograniczał sie do prostego równania:

\Delta U = 0 ,

co oznacza ni mniej ni więcej tylko tyle, że ilość wyprodukowanej energii musi byc równa ilości energii wypromieniowanej.

Poniżej umieszczam ciekawe linki dotyczące tego, co dzieje się we wnętrzu gwiazdy:

Podstawowe wzory struktur gwiazdów: Wikipedia:Stellar_structure

Dla mnie, to fajnie. Większość innych studenci (tym roku 2004) nie znalezł więcej wzory. Jednak, wiemy że większość studenci mieli mniej-więcej dobry wynik w wykładzie z wielymi wzorami, np u Michała Hanasza. Czy istnieje jaka ściana psychologiczna między popularnymi książkami pełny z intuicji w słów i wzórami raczej abstrakcyjnym w wykłady? Lub czy jest ściana praktyczna bo strony www nie mają wiele wzory, być może musi iść do http://de.arxiv.org w większości przypadki? Są to pytanie dla wszyscy, oczywiście... -- BoudRoukema - 04 Oct 2004

Personal Preferences (details in %TWIKIWEB%.TWikiVariables)
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 17
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your %TWIKIWEB%.WikiName)
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =

Related topics
 • %TWIKIWEB%.DefaultPreferences has site-level preferences of Foswiki.
 • WebPreferences has preferences of the Foswiki.Main web.
 • WikiUsers has a list of other TWiki users.
Topic revision: r4 - 04 Oct 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback