You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>AndrzejCzarny (revision 14)EditAttach


Kształt Wszechświata - wykład monograficzny

Lista zadań

Hasła Wikipedii:
1 Problem brakującej materii (Missing mass in the universe) done Wikipedia
2 Model Lambda-CMD (\Lambda CMD) done Wikipedia
3 Kwintesencja (Quintessence) done Wikipedia
Opracowania:
4 TestyJednorodności done
5 SredniaGestosc done
Inne: JAVA
ver next updata
6 RownanieFriedmana beta Julay
7 PredkoscNadswietlna beta ?

Literatura

1 Andrew Liddle "Wprowadzenie do kosmologii współczesnej" ciekawa
2 Michał Jaroszyński "Galaktyki i budowa Wszechświata" więcej matematyki


Personal Preferences (details in %TWIKIWEB%.TWikiVariables)
 • Horizontal size of text edit box: * Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 17
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your %TWIKIWEB%.WikiName)
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =

Related topics
 • %TWIKIWEB%.DefaultPreferences has site-level preferences of Foswiki.
 • WebPreferences has preferences of the Foswiki.Main web.
 • WikiUsers has a list of other TWiki users.
Edit | Attach | Print version | History: r16 | r15 < r14 < r13 < r12 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r14 - 13 Jun 2005, AndrzejCzarny
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback