Na skutek obecnosci planet krazacych wokol gwiazdy, gwiazda wykazyje zmieniajaca sie predkosc radialna. Model tego zjawiska: V_r (t) = \sum_{i=1}^{N} {K_i ( cos(\omega_i + \nu_i(t)) + e_i cos(\omega_i))}

gdzie V_r (t) predkosc radialana gwiazdy w chwili czasu t, N liczba planet, K_i amplituda zmian predkosci radialnej pochodzaca od i-tej planety, \omega_i dlugosc pericenrtum dla i-tej planety, \nu_i (t) anomalia prawdziwa i-tej planety w chwili czasu t, e_i ekscentrycznosc i-tej planety

Parametry orbitalne planet znajdujemy stosujac metode najmniejszych kwadratow. Funkcja dopasowania: \chi^2 = \sum_{j=1}^{M} {(V_r^{pomiar}(t_j) - V_r^{model}(t_j))^2 \frac {1}{\sigma_j^2}}

gdzie M liczba pomiarow, \sigma_j blad j-tego pomiaru, V_r^{pomiar}(t_j) zmierzona predkosc radialna planety w chwili t_j

-- CezaryMigaszewski - 15 Mar 2005
Topic revision: r1 - 15 Mar 2005, CezaryMigaszewski
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback