<< MathMethods

<< StopienWykladu


Czy teksty na wikipedii dla punkty dla stopni mogą być tylko w słowach?

IMHO, science pages on the WikipediaPl:Astronomia should include physical quantities and algebraic or calculus expressions as appropriate: physics without intuition is boring and maybe wrong, but intuition without clearly defined symbolic, mathematical expressions is not physics -- BoudRoukema - 25 Mar 2004

Moim skromnym zdaniem, stron naukowce na WikipediaPl:Astronomia musią mieć ilości fizyczne i wyrażenie algebraiczne lub z pochodnami itd jak jest potrzebny dla temata: fizyka bez intuicji jest nudna i ewentualnie zła, ale intuicja bez jasnie zdefinowanych, symbolicznych wyrażenia matematycznych, to nie fizyka. -- BoudRoukema - 25 Mar 2004

Co myślesz?

Oczywiscie wzory sa potrzebne w fizyce, ale w przypadku moich artykulow na WikipediaPl nie byly one konieczne. Czarek
Topic revision: r3 - 11 Apr 2004, CezaryMigaszewski
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback