<< WebHome


To be included in pages like LicMagTematy, InzTematy

FAQ

FAQ o licencjatu/magisterze w astronomii/kosmologii.
 • Czy praca ma być oryginalna w sensie, że muszę wszystko rozumieć lub przynajmniej odróźniać co rozumiem od tego, czego nie rozumiem?
  • Tak.
 • Czy praca ma być oryginalna w sensie, że napiszę co rozumiem swoimi słowami?
  • Tak.
 • Czy muszę dużo i głęboko myśleć i obliczać?
  • Tak.
 • Jak mogę napisać wzór taki jak F = -G m1 m2 /r^2 własnymi słowami?
  • W twoim tekscie, będzie wiele wzorów. Ewidentnie, nie możesz zmienić standardowego wzoru bez dobrych dowodów/powodów. Jednakże, musisz pisać wzory według konwencji (symbole itd.) wewnętrznie spójnie w Twoim tekście, i myśleć o tym, jak ich używasz. ,,Standardowy" sposób napisania wzoru nie zawsze będzie najużyteczniejszy dla danego tekstu.
 • Czy muszę zrobić oryginalne badanie/odkrycie w pracy licencjackiej/magisterskiej?
  • Niekoniecznie na poziomie artykułu naukowego dla publikacji w czasopismach typu A&A, MNRAS, itd., ale własne obliczenia algebraiczne/różniczkowe/numeryczne, obserwacyjne lub teoretyczne, muszą być. Tylko słowami sam nie możesz "robić nauki".
 • Czy popularno-naukowe teksty po polsku są przydatne przy pisaniu pracy licencjackiej/magisterskiej?
  • To może pomagać w niektórych tematach, ale na pewno to nie wystarczy, i może nawet być trudniejsze do zrozumienia niż artykułu naukowy, z powodu niedokładności w analogiach/metaforach i trudności w zrozumieniu autorów.
 • Czy mogę cytować zdania lub akapity z tekstów naukowych lub popularno-naukowych?
  • Tylko pod warunkiem, że źródło jest dobrze cytowane (zob. np. w artykułach naukowych na http://ArXiv.org) i, że ,,co jest cytatem" a co jest Twoim własnym podsumowaniem, jest bardzo jasne. Minimum jest ,,użycie cudzosłów", lepiej jest ,,użycie cudzosłów i italics i lub indentacja (\narrower w LaTeX np?)".
 • Czy muszę napisać wstęp do tematu podczas, gdy już to jest lepiej napisane gdzieś w sieci i trudno to omówić lepiej (np. na stronach wikipedii)?
  • Natura stron wikipedii implikuje, że kiedy wystarczająco dużo ludzi dobrze rozumiejących temat współpracuje na stronie, jakość strony może być tak wysoka, że trudno jest to przekazać lepiej. Jeśli chodzi o zwykłe teksty ,,zamrożone", to prawie zawsze można ich treść przekazać trochę lepiej - jaśniej, precyzyjniej, krócej, głębiej, z prostszych (poprawnych) słowach, itd. Naiwna wiara w teksty pisane jest świętokradztwem w nauce. Tylko możliwości sprawdzenia empirycznych i teoretycznych argumentów i możliwość ich poprawienia stanowią o wartości tekstu naukowego. W przypadku gdzie, jednakże, trudno poprawić dobry tekst, lepiej go cytować z krótkim podsumowaniem według własnego rozumienia zamiast cytować text w całości.
 • Jest trudno mówić o te sam treści bez parafrazowania. Jak mogę nie parafrazować?
  • Szukaj własny sposób zaorganizowanie pomysł. Może krótkiego podsumowanie, może głębokszego wyjaśnienie, może dokładniejsza prezentacja. Trudno wierzyć, że tekst naukowy cokolwiek jest tak perfekcyjny, że nie może to mówić w prostszym lub lepszym sposobie.
 • Gdzie jest konkretyny przykład co jest i co nie jest plagiatem ?
  • This Oxford University guide jest bardzo dobry. Na przykład: źródła internetowe muszą, jak innych źródła, być cytowane jeśli teksty lub informacji są używane. Na końcu jest przykład źródło, pięć różnych typ przykłady plagiatu tego źródła, i dwa przykłady dopuszczalny użycie informacji zamiast tekst tego samego źródła.
 • Czy muszę rozumieć i używać pomysły, wyniki obserwacji/eksperymenty i obliczenia teoretycznych naukowców, które już są opublikowane?
  • Tak. Bez tego, byłoby niemożliwe cokolwiek zrobić, poza powrotem do epoki kamiennej. Ale musi być jasne, co jest ich wynikami ("kontekst") a co jest Twoim własnym celem/metodą/wynikiem/podsumowaniem.

-- BoudRoukema - 28 Mar 2010 +see edit history
Topic revision: r4 - 16 Dec 2017, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback