Na twiki, tu mamy stron że tylko grupa admin może zmienić, ale wszysce mog± czytać, tylko nie mog± komentować, poprawić, narzekać. To raczej bez sensowny...

parametry prywatno¶ć (uważaj że bezpieczeństwo ,,¶rednie" - bo wystarczy że kto¶ robi błęd i zostałby otwarty... też twiki jest względnie nowy...)

Are you a control freak? Paranoid? Libertarian wink Wtedy zobacz TWikiAccessControl lub nie, jak chcesz...

twiki Planck admin

could be stuff here, but see TWikiAccessControl - at least this version of twiki is not securable; certainly not against reading files, and against reading a whole ,,web", it's only secure against real novices... maybe in the next twiki version there'll be something better?
Topic revision: r2 - 26 Oct 2010, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback